Sušení, skladování, krmné směsi a pelety

POZVÁNKA

Představenstvo Sušárny a.s. se sídlem v Kratonohách, v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku,svolává řádnou valnou hromadu akcionářů.Jednání valné hromady se uskuteční dne 26.7.2021 od 13.00 hod. v restauraci „U Sedláka Chvojky“ v Roudnici s tímto programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.

2. Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2020

4. Účetní závěrka za rok 2020 vč. vyjádření auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

5. Zpráva dozorčí rady.

6. Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku.

7. Návrh usnesení – VH bere na vědomí zprávu představenstva a dozorčí rady o

činnosti za r.2020.

-VH schvaluje účetní závěrku za r.2020 dosažená ztráta ve výši

755 tis. Kč bude vyrovnána z nerozděleného zisku z let minulých.

9. Ostatní

10. Závěr

Účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v jejím sídle u ředitele společnosti.

V Kratonohách dne 14.6.2021

peletytit

Sušárna a.s. působí na českém trhu od září roku 1992. Vznikla transformací původního Společného zemědělského podniku na akciovou společnost.

Hlavní náplní společnosti je poskytování služeb zemědělským subjektům v oblasti ošetření, sušení, čištění a skladování rostlinných produktů. Stejně důležitou činností je výroba a prodej krmných směsí pro zemědělskou živočišnou výrobu.

Původní poslání podniku bylo zajišťovat sušení okopanin a pícnin pro členské zemědělské podniky a sušit cukrovku a čekanku pro další potravinářské využití. Po r. 1989 došlo k výraznému omezení sušárenství. Zůstalo pouze sušení cukrovky a čekanky pro následné zpracování v potravinářském průmyslu. Tato činnost se po r. 2006 rozšířila o sušení topinambury pro stejný účel. 

Sušárna, a.s. vybudovala v letech 1991 – 1993 výrobnu krmných směsí a nové sklady na zrniny o celkové skladovací kapacitě 6 000t. Získala tak možnost kvalitního uskladnění a posklizňové úpravy obilovin, řepky a kukuřice. Od r. 1997 se podnik vybavil sušárnou Stella a rozšířil své služby o sušení zrnin.

Sušárna a. s. zahájila v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu –Investice do zpracovatelských kapacit – sušící linka

Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucího ke zvýšení přidané hodnoty zemědělského produktu

http://ec.europa.eu/…index_cs.htm

eu

Předmět podnikání

Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, doplňků a surovin. Úprava a ošetření zemědělských produktů. Poskytování služeb spojených se skladováním, sušením a čištěním obilí olejnin a dalších plodin.

Rostlinná výroba

Nákup, prodej, skladování, čištění a sušení krmných a potravinářských obilovin, olejnin a dalších plodin.

Krmné směsi

Výroba a prodej kompletních a doplňkových krmných směsí pro:

 • Vepře – odchov selat, prasnice březí a kojící, výkrm prasat, pro odchov plemenných prasat.
 • Hovězí dobytek – odchov telat, krávy březí a kojící, výkrm skotu, pro odchov plemenných zvířat.
 • Drůbež – odchov kuřat a kuřic, pro užitkové i plemenné nosnice, výkrm brojlerových kuřat.
 • Ostatní – odchov a výkrm ryb, králíků, bažantů apod.
 • Krmné směsi vyrábíme dle požadavků v sypké nebo granulované formě a dodáváme je buď volně nebo pytlované.

Kapacita

 • Celková skladovací kapacita: 6000t.
 • Celková kapacita výrobních směsí: 100000t/rok.

banner-eshop

Kontaktujte nás

Sušárna a. s. Kratonohy
Kratonohy 101
503 27 Kratonohy 

Telefon: +420 495 451 323
Fax: +420 495 451 400
Mailsusarna@susarnakratonohy.cz

Proč obchodovat s námi
 • Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti.
 • Řešení ušité na místu individuálnímu zákazníkovi.
 • Smluvní ceny.
 • Vlastní doprava.
 • Krmné směsi a pelety vyrobíme i dle vlastní receptury zákazníka.
 • Podnik má zpracovaný interní plán kontroly jakosti výrobků.
 • Spolupracujeme s akreditovanou laboratoří Empla AG spol. s r.o., Hradec Králové. 
 • Naše výrobky jsou dozorovány státním ústavem pro kontrolu krmiv – ÚKZUZ Havlíčkův Brod.

Spolupracujeme

tezebkaryby-nahled